WKKGZ

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Daarom is vanaf 1 januari 2016 een nieuwe wet in werking getreden: 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als jij als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) werkt kun je door de overheid worden gezien als zorgaanbieder. In dat geval zijn de regels zoals omschreven in de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg dus ook van toepassing op jou!  
Doe de zelftest van de rijksoverheid en controleer of jij wettelijk als zorgaanbieder wordt gezien. 

Na een overgangstermijn van 1 jaar, zijn zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 verplicht om aan alle regels en voorschriften van de WKKGZ te voldoen. De volledige wettekst lees in het staatsblad van november 2015.

Een korte samenvatting van de voorschriften uit de wet Kwaliteit, klachten, geschillen zorg die vanaf 2016 verplicht zijn:  

 • Het is voor de zorgverlener verplicht om een systeem te hebben waarin incidenten veilig gemeld kunnen worden. 
 • Vergewisplicht. Dwz dat het arbeidsverleden van iedere betaalde zorgverlener moet worden gecontroleerd voor hij/zij in dienst mag worden genomen. De onderzoeksplicht geldt ook voor uitzendkrachten en weekendhulpen, maar is niet verplicht voor mantelzorgers en vrijwilligers. 
 • De Verklaring Omtrent gedrag in sommige werksituaties verplicht is gesteld. Je kunt deze eventueel online aanvragen, bijvoorbeeld via: https://www.mijnvogaanvraag.nl/
 • Je bent verplicht een melding te maken bij de inspectie als sprake is van:  
  • ernstig disfunctioneren van een zorgverlener
  • geweld (in welke vorm dan ook) waarmee een cliënt te maken heeft gekregen
 • Informatieplicht. Cliënten hebben recht op informatie. Als je een fout hebt gemaakt moet je dit bespreken met jouw cliënt. Maar denk ook aan vragen over jouw ervaring met bepaalde aandoeningen en vragen over de jouw actuele kennis. Licht jouw cliënt in over relevante  bijscholingen, trainingen of opleidingen die je recent hebt gevolgd.  

Vanaf 1 januari 2017 ben je bovendien verplicht om: 

 • Jouw cliënt de mogelijkheid te bieden contact op te nemen met een klachtenfunctionaris als hij/zij een klacht heeft over de dienst die jij geleverd hebt. De klachtenfunctionaris bemiddelt om tot een oplossing te komen en informeert de cliënt over mogelijkheden die er zijn om een klacht in te dienen. Jij bent verplicht om jouw cliënt hierin te faciliteren, de cliënt hoeft dus niet te betalen als hij een beroep doet op de diensten van de klachtenfunctionaris. 
 • Je bent verplicht je aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.
 • Je bent verplicht om voor iedere zorgverlener (inclusief jezelf) een overeenkomst te hebben waarin staat welke kwaliteit van zorg geleverd wordt en hoe eventuele klachten worden afgehandeld.

Als je dit nog niet geregeld hebt; er zijn landelijk meerdere partijen met een klachten-/geschillenregeling. Als je je bij een erkende partij aansluit voldoe je aan de wet en verminder je het risico voor jouw cliënt en voor jezelf. Sommige klachten-/geschillencommissies gaan nog een stapje verder, zij zorgen bijvoorbeeld dat er jaarlijks een Verklaring Omtrent Gedrag voor je wordt aangevraagd en dat je altijd en overal over de meest actuele protocollen kunt beschikken.