Algemene voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten op het gebied van opleidingen/cursussen hanteert Zorgscholing B.V. de volgende leveringsvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van opleidingen. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten op het gebied van opleidingen/cursussen hanteert Zorgscholing B.V. de volgende leveringsvoorwaarden. Opleidingen en cursussen worden door Zorgscholing B.V. aangeboden onder de naam Zorgscholing. Zorgscholing BV staat bij de KVK geregistreerd onder nummer 69173958

Adres: Ridderhof 69, 5341 HS, Oss.

Deze voorwaarden zijn:

 1. Definities
 2. Aanmeldingen voor opleiding
 3. Annulering
 4. Prijzen
 5. Facturering en betaling
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 7. Intellectuele en industriële eigendom
 8. Overmacht
 9. Ziekte van docent
 10. Privacy en beveiliging
 11. Toepasselijk recht en rechtskeuze

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

 1. Opleiding(en): Open rooster opleidingen, cursussen of trainingen die op de locatie van Zorgscholing of een door Zorgscholing te bepalen locatie worden gegeven;
 2. Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Zorgscholing een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte;
 3. Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan Zorgscholing Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2. Aanmeldingen voor cursus/training

 1. Aanmeldingen voor Opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door aanmelding voor Opleiding middels een online formulier op de Zorgscholing website.
 2. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zorgscholing treedt in werking indien de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling van de aanmelding heeft ontvangen. Zorgscholing behoudt zich het recht om aanmeldingen tot 1 week voor de Opleiding af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.
 3. Afspraken met vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Zorgscholing zijn bindend indien Zorgscholing een schriftelijke bevestiging heeft gegeven van de afspraken.
 4. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. Wijzigingen/aanvullingen kunnen tot uiterlijk 1 dag voor de cursusdatum per mail worden doorgegeven via mailadres: info@zorgscholing.nl. Als gegevens 1 dag voor de cursusdatum niet juist/niet compleet bekend zijn worden accreditatiepunten niet verwerkt.   

3. Annulering 

3a. Voor in company trainingen/maatwerktrajecten geldt: 

 1. Na bevestiging van de opdracht geldt een bedenktermijn van 14 dagen. 
 2. Indien de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, wordt geannuleerd, zal er geen restitutie plaatsvinden.
 3. Indien Opdrachtgever binnen 14 werkdagen voor aanvang van de Opleiding verzoekt om verschuiving van een training en Zorgscholing met dit verzoek instemt, dan is 100% van de cursusprijs extra verschuldigd.
 4. Eenmaal verschoven Opleidingen kunnen niet nogmaals verschoven of worden.
 5. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk via de website worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Zorgscholing. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Zorgscholing.
 6. Zorgscholing behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 7. Zorgscholing heeft het recht de Opleiding op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

3b. Annulering trainingen met open inschrijving: 

 1. Na betaling van de inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, ongeacht het voorgaande is annuleren vanaf 14 dagen voor de cursus/training niet meer mogelijk. Annulering door Opdrachtgever is mogelijk gedurende 14 dagen na de dag van inschrijving. 
 2. De bedenktijd vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden (dit geldt ook als de inloggegevens voor e-learning zijn verstrekt) 
 3. Annuleren na het verlopen van de bedenktijd verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten. Deelnemer mag kosteloos een andere deelnemer is zijn/haar plaats sturen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus/training per mail gecommuniceerd te worden met zorgscholing. 
 4. Eenmaal verschoven Opleidingen kunnen niet nogmaals verschoven of worden.
 5. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk via de website worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Zorgscholing. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Zorgscholing.
 6. Zorgscholing behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 7. Zorgscholing heeft het recht de Opleiding op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

4. Prijzen

 1. Tenzij anders aangegeven zijn de cursuskosten inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie, koffie en thee en, indien van toepassing, lunch.
 2. Deze prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt Zorgscholing zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Facturering en betaling

 1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 5 kalenderdagen aan Zorgscholing voldoen. Indien de opleiding aanvangt binnen een periode die korter is dan 5 kalenderdagen aan Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Opleiding aan Zorgscholing voldoen. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Zorgscholing op te schorten.
 2. Indien de gefactureerde bedragen niet worden betaald binnen de overeengekomen termijn, zal de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, kan de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.
 4. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft Zorgscholing het recht de cursist te weigeren voor de Opleiding, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.
 5. Opdrachtgever betaalt via iDeal, tenzij anders overeengekomen.  

Terugbetaling 
Indien er sprake is van dat Zorgscholing (een deel van) het door de opdrachtgever betaalde geld terugbetaalt dan gebeurt dit binnen 5 werkdagen.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Zorgscholing is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst van zgn. gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Zorgscholing beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
 2. Hetgeen genoemde in artikel 6.1 laat onverlet de aansprakelijkheid van Zorgscholing op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid). Zorgscholing zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Zorgscholing of haar personeel.
 3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Zorgscholing of haar personeel zal Opdrachtgever Zorgscholing vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Opleidingen en zal hij Zorgscholing alle schade vergoeden die Zorgscholing leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 4. Zorgscholing is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als een Opleiding moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd onvoorziene omstandigheden waaronder genoemd in artikelen 8 & 9.
 5. Zorgscholing wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en Zorgscholing als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Zorgscholing.

7. Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot apparatuur, software, trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij Zorgscholing of haar licentiegevers.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan software, trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de opleiding openbaar te maken of te reproduceren.
 3. Beeld en/of geluidreproductie van opleidingen is uitdrukkelijk verboden.

8. Overmacht

 1. Indien Zorgscholing door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Zorgscholing zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
 2. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel over gedeeltelijk te ontbinden, voor zo ver de overmachtssituatie die rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Zorgscholing als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van Zorgscholing onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Zorgscholing kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: pandemieën, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het product bij Zorgscholing of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgd transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Zorgscholing als op de locatie waar opleiding plaats vindt.

9. Ziekte van docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Zorgscholing indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
 2. Indien vervanging binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te zijn, zal Zorgscholing Opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 8.4, laatste bullet, van toepassing.
 3. Indien Zorgscholing binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikelen 3a.7 en 3b.7 niet van toepassing en kan opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

10. Privacy, beveiliging en geheimhouding

 1. Zorgscholing draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van Zorgscholing bevinden en Zorgscholing daartoe op grond van de geldende privacy wetgeving is gehouden.
 2. Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis - hebben kunnen - nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhoudingsplicht op. 

11. Toepasselijk recht en rechtskeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in ‘s-Hertogenbosch.